Shenzhen Bay Bridge To HK on Shenzhen Side on  26 July 2018